Crkve u Sentandreji – Templomok Szentendrén – Churches in Szentendre

SRBI U SENTANDREJI, 2007.

IZDAVAČ: Suburbium Petrovaradin; UREDNIK: Borivoj Erdeljan; DIZAJN I ILUSTRACIJE: Aleksandar Stanojlović; AUTOR TEKSTA: dr Ivan Stevović; KONSULTANTI: dr Dimitrije Stefanović, protojerej Vojislav Galić; LEKTOR:mrMirko Čanadanović

IZDAVANJE SU OMOGUĆILI: NARODNA BANKA SRBIJE, MINISTARSTVO SPOLJNIH POSLOVA, MINISTARSTVO KULTURE I MINISTARSTVO ZA DIJASPORU REPUBLIKE SRBIJE

 

SERBS IN SZENTENDRE, 2007.

PUBLISHER: Suburbium, Petrovaradin; EDITOR: Borivoj Erdeljan; DESIGN and ILLUSTRATIONS: Aleksandar Stanojlović; WRITEN BY: Ivan Stevović, PhD; CONSULTANTS: Dimitrije Stefanović, PhD, Archpriest Vojislav Galić; TRANSLATION: Maja Marković, Vuk Marković

PUBLICATION OF THE MAP POSSIBLE BY SUPPORT OF: NATIONAL BANK OF SERBIA, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS, MINISTRY OF CULTURE, MINISTRY FOR THE DIASPORA OF THE REPUBLIC OF SERBIA

 

SZERBEK SZENTENDRÉN, 2007.

KIADÓ: Suburbium, Pétervárad; SZERKESZTŐ: Borivoj Erdeljan; TERVEZÉS ÉS ILLUSZTRÁCIÓK: Aleksandar Stanojlović; A SZÖVEG SZERZŐJE: Dr. Ivan Stevović; KONZULTÁNSOK: Dr. Dimitrije Stefanović; Vojislav Galić esperes; FORDÍTOTTA: Tóth Eszter

A KÖTET MEGJELENÉSÉT támogatta: A SZERB NEMZETI BANK, A SZERB KÖZTÁRSASÁG KÜLÜGYMINISZTÉRIUMA, MŰVELŐDÉSI MINISZTÉRIUMA, SZÓRVÁNYÜGYI MINISZTÉRIUMA

 

 

 

Sentandreja (mađ. Szentendre), gradić u Mađarskoj, dvadesetak kilometara severno od Budimpešte, pominje se pod tim imenom prvi put u XIII veku. Ostaci rimskog utvrđenja Ulcisia castra upućuju na mnogo dužu istoriju naseljavanja između Piliških brda i Dunava, a arheološki nalazi iz paleolita i neolita potvrđuju i davnije tragove prošlosti. Novo doba za staro ugarsko mesto – koje je nastaloposle velikih seoba naroda, u srednjem veku – započelo je dolaskom nekoliko hiljada Srba 1690, sa patrijarhom Arsenijem Trećim Čarnojevićem. Sa njima je došao i manji broj pripadnika drugih pravoslavnih i nepravoslavnih naroda i etničkih grupa sa Balkana – Jermena, Bugara, Grka, Vlaha i “Dalmatinaca”. Oslonjeni na privilegije dobijene od cara Leopolda I (1640 – 1705), kasnije i na večiti ugovor sa caricom Marijom Terezijom (1718 – 1780) i prava potvrđivana od drugih austrijskih vladara, Srbi su već krajem XVII veka u Sentandreji bili većinsko stanovništvo, a u XVIII veku uhvatili su tu ekonomski, kulturni i obrazovni korak sa velikom Evropom. Na početku XXI veka u gradu, međutim, živi samo desetak srpskih porodica, među ukupno dvadesetak hiljada stanovnika. Iz Budimpešte se u Sentandreju stiže gradskim električnim vozom HÉV (sa stanice metroa Batthyány ter u Budimu), putem broj 11 ili brodom.

 

Szentendrét, a Budapesttől húsz kilométernyire fekvő magyarországi városkát, először a XIII. században említik ezen a néven. Az Ulcisia Castra (Farkasvár), a római katonai tábor maradványai arra utalnak, hogy a Duna és a Pilisi-hegység találkozásánál való letelepedés a történelemben sokkal régebbre nyúlik vissza. A paleolit- és neolit-kori régészeti leletek ennél is régebbi nyomoknak bizonyulnak. A régi magyar település a középkorban, a nagy népvándorlások után keletkezett. A városka történetének újabb idöszakában, 1690-ben, III. Arsenije Čarnojević (Csarnojevics Arzén) pátriárka vezetésével néhány ezer szerb érkezett ide. Kisebb számban velük tartottak más balkáni ortodox és nem ortodox népek, etnikai csoportok tagjai: örmények, bolgárok, görögök, oláhok és “dalmátok”. Az I. Leopold császártól (1640–1705) kapott privilégiumokra, később a Mária Terézia császárnővel (1718–1780) kötött örökszerződésre és a más osztrák uralkodók által jóváhagyott hitelesítési jogokra is támaszkodva a szerbség már a XVII. század végére többségi lakosság lett Szentendrén, a XVIII. században pedig gazdasági, kulturális és oktatási téren is felvette a versenyt a nagy Európával. A XXI. század elején azonban a városban csupán mintegy tíz szerb család él az összesen kb. húszezer lakos között. Budapestről Szentendrére villamos vasúton HÉV-járattal (a budai Batthyány-térről) a 11-es vonalon, vagy hajóval lehet eljutni.

 

Sentandreja (Szentendre, in Hungarian), twenty kilometers to the north from Budapest, was first mentioned under this name in the 13th century. The remains of a Roman fortification Ulcisia Castra refer to a longer history of settlements between Piliske Hills and the Danube, and the archeological sites from the Paleolithic and Neolithic eras reveal the traces of an even older history. A new era for the old Hungarian settlement – which originated after the great migrations of peoples in the Middle Ages – began with the arrival of several thousand Serbs in 1690, led by Patriarch Arsenije the Third Čarnojević. They were accompanied by a lesser number of other Orthodox and non-Orthodox ethnic groups from the Balkans – Armenians, Bulgarians, Greeks, Wallachians and “Dalmatians”. Relying on the privileges granted by Emperor Leopold I (1640-1705), and later on a permanent contract with Maria Theresia (1718-1780) and the rights granted by other Austrian rulers, Serbs were the majority population in Szentendre as early as in the late 17th century, and in the 18th century it was there that they caught up with Great Europe in the field of economy, culture and education. At the turn of the 21st century, however, there are only some ten Serbian families, among approximately twenty thousand inhabitants. Szentendre can be reached from Budapest by city electric train HÉV (from the Batthyány ter station in Buda), by road No. 11 or by boat.

 

___________________________________________________________________________________________________

 

 

BLAGOVEŠTENSKA CRKVA i PREPARANDIJA (Učiteljska škola)

Hram posvećen prazniku Blagovesti. Izgrađen je na mestu prvobitne crkve-brvnare 1752. godine, prema planovima poznatog bečkog arhitekte Andreasa Majerhofera. To je skladna barokna crkva sa veoma lepim barokno-rokajnim kamenim portalom na zapadnom, svečanom ulazu. Fragmenti prvobitnog  ikonostasa nalaze se u Kapeli sv. Simeona Stolpnika u Pečuju, a sadašnji ikonostas iz 1803. godine je rad poznatog slikara Mihajla Živkovića, rodom iz Budima.

SZERB ORTODOX BLAGOVESZTENSZKA – TEMPLOM, Tanítóképző (az első szerb Preparandia) épülete

Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepének szentelték. 1752-ben épült a XVII. századi fatemplom helyén, Andreas Mayerhoffer ismert bécsi építész tervei alapján. Arányos barokk templom, nyugati főbejárata gazdagon díszített barokk-rokokó kőkapu. Az elődleges szentképfal részeit a pécsi Oszlopos Szent Simeon-kápolnában őrzik, a mostani ikonfal 1803-ból származik, a budai születésű, ismert festő, Mihailo Živković munkája.

SERB ORTHODOX BLAGOVEŠTENSKA CHURCH and The First Serbian Teachers College

Church devoted to the Feast of Annunciation was built at the location of the former wooden church in 1752, on the basis of the plans of Andreas Mayerhoffer, the famous Viennese master of architecture. It is a harmonious Baroque church, with a beautiful Baroque-Roccoco stone portal at the western, main entrance. Fragments of the original iconostasis are kept at the Chapel of St. Simeon the Stylite in Pécs,  and the new iconostasis from 1803 was painted by the distinguished Mihajlo Živković, born in Buda.

 

 

 

RIMOKATOLIČKA CRKVA SV. JOVANA KRSTITELJA

Staru crkvu u romanskom stilu su u invaziji 1294. uništili Mongoli, mada su od srednjovekovnih elemenata do danas sačuvani ranogotički prozori i drugi gotski elementi. Takođe je stradala za vreme vladavine Turaka, tako da je prvi put obnovljena za potrebe crkvenog života 1710. Najopsežnija restauracija je obavljena 1957. godine. Unutrašnjost crkve je podeljena na tri zasvođena broda.  Karakterišu je visoki zvonik, hor, sakristija i bačvasti svod. U središnjem oltaru se nalazi velika kompozicija Hristovog krštenja, dok su duž brodova nanizane skulpture svetaca i propovedaonica u stilu rokokoa.

KERESZTELÖ SZENT JÁNOS RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM

Helyén már a tatárjárást követő években román stílusú templom épült, de ezt az épületet 1294-ban lerombolták. A XIX. század elején a templomot újjáépítették, ebből az időből valók a kora gótikus ablakok, bár gótikus stílusjegyekkel még a XV. századi építkezések során is gazdagodott. A török hódoltság alatt az épület nagy károkat szenvedett, és csak 1710-ben állították helyre. Legutóbb 1957-ben renoválták. Belsejének érdekessége, hogy a szentély festett képein a bibliai jelenetek hátterében, Szentendre városképe figyelhető meg. A régi művésztelep alkotóinak képei 1938-ban készültek.

A templom belseje három boltozott hajóra oszlik. A torony, a kórus és a főhajó keresztboltozatos, a sekrestyét pedig dongaboltozat fedi. A főoltárkép Jézus keresztelését ábrázolja, a szószék rokokó díszítésű, helyi mesterek fából készült szobrai ékesítik. A templom belsejében állították ki a dalmátok múlt századi, zöld színű zászlaját, amelyet szentek képei és a szőlőművelésben használt eszközök díszítenek

ROMAN CATHOLIC CHURCH OF ST. JOHN THE BAPTIST

Place already in the years following the Mongol invasion of the Romanesque church was built, but this building was demolished in 1294. In XIX. century, the church was rebuilt, from this time are from the early gothic windows, gothic styling, although even in the XV. century buildings were also enriched. During the Turkish occupation of the building suffered great damage, and only in 1710, was restored. Recently renovated in 1957. The interior is that the temple paintings of biblical scenes painted in the background, Szentendre Cityscape observed. The old colony of artists made paintings in 1938.

The church interior is divided into three arched vessel. The tower, the nave and the choir, the sacristy and barrel vault roof. The main altar depicts Jesus’ baptism, the pulpit rococo decoration, wooden sculptures of local artists decorate. The interior has been issued in the last century, Dalmatians, green flags, pictures of saints, which is used in the viticulture and decorated tools.

 

 

 

SABORNA  (BEOGRADSKA)  CRKVA

Hram  posvećen Uspenju presvete Bogorodice, saborni, građen je od 1756. na temeljima staroga hrama. Osvećen 1764. Zvonik je dobio 1777. Ikonostas, nastao u periodu 1778 -1782, rad je poznatog novosadskog slikara Vasilija Ostojića. Severni i južni ulaz ukrašeni su kamenim portalima, a hramu se prilazi kroz barokne portanske kapije od kovanog gvožđa, izrađene 1772. Oko hrama su sahranjeni ktitori i ugledne ličnosti, o čemu svedoče nadgrobne ploče sa epitafima.

SZERB ORTODOX SZÉKESEGYHÁZ (BELGRÁD – TEMPLOM)

Nagyboldogasszony tiszteletére emelték. 1756-ban kezdték építeni a korábbi templom alapjaira. 1764-ben szentelték fel. A harangtorony 1777-ben készült el. Az ikonosztáz 1778 és 1782 között keletkezett, Vasilije Ostojić ismert újvidéki festőművész munkája. Északi és déli bejáratát kőportálok díszítik, a templomhoz barokk kovácsoltvas díszkapukon lehet eljutni, ezek 1772-ben készültek. A templom körül ismert kegyurakat és más elökelöségeket temettek el, erről tanúskodnak a falba épített, feliratos sírkövek.

SERB ORTHODOX CATHEDRAL (BEOGRADSKA) CHURCH

Devoted to the Dormition of Holy Virgin, Orthodox Cathedral was built from 1756 on the foundations of the old church. It was consecrated in 1764. The belfry was built in 1777. The iconostasis was made from 1778 to 1782 by the prominent Novi Sad painter Vasilije Ostojić. The northern and southern entrances are decorated with stone portals. The entrance to the churchyard is through a Baroque wrought iron gate, made in 1772. Around the church are burial places of prominent Serb families, some decorated with epitaphs.

 

 

VLADIČANSKI DVOR

Podignut je kao letnjikovac budimskih episkopa 1903, po planovima arhitekte Momčila Tapavice, na mestu starog kompleksa koji je postojao tokom XVIII i XIX veka pored Saborne crkve. Od kraja Drugog svetskog rata, posle uništenja episkopske rezidencije u Budimu u bombardovanju, služi kao stalna rezidencija budimskih episkopa.

SZERB ORTODOX  PÜSPÖKI  PALOTA

Nyári laknak készült  a budai püspökök számára 1903-ban, Momčilo Tapavica építész tervei alapján, a régi komplexum helyén, amely a XVIII. és a XIX. század folyamán alakult ki a Székesegyház mellett. A II. világháború végétől, miután a budai püspöki rezidencia a bombázásban tönkrement, a budai püspökök állandó rezidenciájának számít.

SERB ORTHODOX BISHOP’S PALACE

Built in 1903, as the summer residence for bishops of Buda, based on the plans of the architect Momčilo Tapavica, at the location of the old complex built during the 18th and 19th centuries around the old Cathedral. Since the end of World War II, following the destruction of the episcopal residence in Buda in air raids, it has been used as the permanent residence of the Buda bishops.

____________________________________________________________________________________________________

 

 

PREOBRAŽENSKA CRKVA

Hram posvećen prazniku Preobraženja Gospodnjeg. Zove se i Tabačka crkva po prerađivačima kože, koji su se zvali tabaci. Gradnja je trajala od 1741. do 1746. godine. Zapadna fasada sa zvonikom završena je tek 1777-1778. Velelepni ikonostas rađen je 1745-1746. rukom nepoznatih slikara iz Ukrajine. Ovo je najviši i najrazuđeniji ikonostas XVIII veka na prostorima Srpske crkve. Hram čuva čudotvornu ikonu Presvete Bogorodice. Posveta ovog hrama je i gradska slava.

SZERB ORTODOX PREOBRAZSENSZKA – TEMPLOM

Az Úr színeváltozása ünnepének szentelték. Tobakos-templomnak is nevezik, ezt a nevet a szentendrei tímárokról kapta. Építése 1741-től 1746-ig tartott. Nyugati homlokzatát a haranglábbal csak 1777-78-ban fejezték be. Gyönyörű ikonfalát 1745-46-ban ismeretlen ukrán festők készítették. A XVIII. századi szerb egyházban ez a legmag-asabb ikonosztáz, felér a mennyezetig. Ez a templom őrzi a Szentséges Istenszülö csodatevő ikonját, és a város búcsúja is hozzá kapcsolódik.

SERB ORTHODOX PREOBRAŽENSKA  CHURCH

Church devoted to the Feast of the Transfiguration of Christ. It is called Tabačka Church after skin tanners. It was built from 1741 to 1746. The western façade with the belfry was not finished until 1777-1778. The magnificent iconostasis was made in 1745-1746 by an anonymous Ukrainian painter. This  is  the  tallest  and  the  most  flamboyant 18th century iconostasis in the area of Serbian churches. The church accommodates the miraculous icon of Holy Mary. This church is also associated with the religious feast of the town.

 

 

 

RIMOKATOLIČKA CRKVA SV. PETRA I PAVLA

(nekadašnja ĆIPROVAČKA CRKVA)

Hram prvobitno posvećen svetom ocu Nikolaju Čudotvorcu, a potom sv. Petru i Pavlu. Gradili su ga doseljenici iz Ćiprovca (mesto u severozapadnoj Bugarskoj), po zanatu većinom kujundžije, na mestu prethodnih crkava. Sadašnja, treća crkva građena je 1791-1792. uz ranije podignut zvonik impozantnih razmera. Hram je 1938. prodat rimokatolicima. Ikonostas je prenesen u Prizren. Preostali inventar hrama čuva Eparhijski muzej.

SZENT PÉTER-PÁL RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM

(SZERB ORTODOX TYIPROVACSKA – TEMPLOM)

Elsődlegesen Szent Miklósnak, majd Szent Péternek és Pálnak szentelték. A Ćiprovacból érkezett, foglalkozásukat tekintve zömmel aranyműves telepesek, a korábban emelt templomok helyén, építették fel. A mostani, harmadik templom 1791-92-ben épült a korábban elkészült, impozáns méretű harangtorony mellé. A templomot 1938-ban szimbolikus összegért eladták a római katolikusoknak,  az  ikonfalat  szétszedték  és  átvitték  Prizrenbe. A templom más tárgyait az Egyházmegyei Múzeumban őrzik.

ROMAN  CATHOLIC CHURCH OF STS PETER AND PAUL

(Former SERB ORTHODOX ĆIPROVAČKA  CHURCH)

Church originally devoted to St. Nicholas, and later to Sts. Peter and Paul. It was built by immigrants from Ćiprovac, a place in northwestern Bulgaria, most of whom were goldsmiths, at the location of earlier churches. The present-day, third, church was built in 1791-1792 next to the previously erected belfry of impressive size. The church was sold in 1938 to the Catholics, so the iconostasis was moved to Prizren. The remaining church inventory is now preserved at the Orthodox Bishopric Museum.

 

 

EVANGELIČKA CRKVA

Evangelička luteranska crkva je otvorena avgusta 2004. godine. Najlepši pogled na crkvu je s severne strane, kroz crkveno dvorište i preko potoka.

EVANGÉLIKUS TEMPLOM

Az evangélikus gyülekezeti ház helyén épített Evangélikus templomot 2004 augusztusában adták át. Tervezői Kocsis József Ybl-díjas építész-, valamint Kocsis Barnabás, Kocsis Gáspár, és Kutasi Attila. Szentélye keleti tájolású, főbejárata a belső udvarról nyílik. Legszebb nézetét a Bükkös-patak túloldaláról kapjuk, innen tárul fel teljes szépségében a belső udvar, a kétféle anyagból épített filigrán harangtorony, a templom romános egyszerűségű tömbje.

EVANGELISAL LUTHERAN CHURCH

The Evangelical Lutheran Church was opened in August 2004. Carter Designer Joseph Ybl-winning architect, and Barnabas, Carter, Carter Gaspar, Attila and Kutasi. Sanctuary facing east, main entrance over the internal courtyard. Best view on the other side of Beech forest stream is obtained, from which revealed the full beauty of the courtyard, built of two materials filigree bell tower of the church array of simplicity.

 

 

 

POŽAREVAČKA CRKVA

Hram posvećen svetom arhangelu Mihailu. Izgrađen 1759. uz tzv. Požarevačku mahalu, pored potoka Bučine, na mestu nekadašnje brvnare, koju su podigli Srbi doseljeni iz Požarevca i okoline. Zvonik je podignut tek 1794. godine. Hram je nekoliko puta stradao u poplavama, najviše 1838. godine. Sadašnji ikonostas Požarevačke crkve rađen je 1742. god, prvobitno za staru Sabornu crkvu. Delo je poznatih srpskih zografa Georgija Ranitea i Nedeljka Popovića, iz Banata.

SZERB ORTODOX POZSAREVACSKA – TEMPLOM

Szent Mihály arkangyal tiszteletére építették. 1759-ben épült az ún. Pozsarevacska mehellában (városnegyedben), a Bükkös-patak mellett, az egykori templom helyén, melyet a Požarevacból és környékéről odatelepült szerbek építettek. A harangláb csak 1794-ben készült el. A templomot többször megrongálta az árvíz, a legsúlyosabban 1838-ban. Mostani szentképfala 1742-ben készült, eredetileg a régi székesegyház számára. Georgije Ranite és Nedeljko Popović ismert bánáti szentképfestők munkája.

SERB ORTHODOX POŽAREVAČKA CHURCH

Church devoted to Archangel Michael. It was built in 1759 next to the so called Požarevačka mahala by the Butsina Creek, at the location of the former wooden church erected by Serbs who came from Požarevac. The belfry was not built until 1794. The church was damaged in floods several times, most seriously in 1838. The present-day iconostasis was made in 1742, originally for the old Cathedral Church. It was painted by the prominent Serbian church-painters Georgije Ranite and Nedeljko Popović, from Banat.

 

 

RIMOKATOLIČKA KAPELA SVETOG FLORIANA

Malena barokna kapela sa dvovodnim krovom i polukružnom apsidom. U unutrašnjosti se nalazi statua Sv. Floriana, zaštitnika od požara.

SZENT FLÓRIÁN RÓMAI KATOLIKUS KÁPOLNA

A kicsiny oromfalas barokk kápolna 1739-ben épült, félköríves nyílása fölött szoborfülke látható. Apácarácsos ajtaja művészi munka.

ROMAN CATHOLIC CHAPEL OF ST. FLORIAN

The tiny baroque chapel built in 1739, with a two-water roof and semicircular altar. Inside is the statue of the Saint.

 

 

 

REFORMATSKA CRKVA (nekadašnja OPOVAČKA CRKVA)

Hram posvećen svetom ocu Nikolaju Čudotvorcu. Sagradili su ga 1746. godine Srbi iz Opova, pored crkve brvnare podignute1692,

odmah posle Velike seobe. Već krajem XIX veka ova parohija imala je veoma malo vernika, pa je 1913. ustupljena mesnoj

Reformatskoj crkvenoj opštini. Njen ikonostas je prenesen u hram Rođenja presvete Bogorodice u Santovu.

REFORMÁTUS TEMPLOM (SZERB ORTODOX OPOVACSKA – TEMPLOM)

Szent Miklós tiszteletére 1746-ban építették az opovói szerbek amellé a gerendatemplom mellé, amely 1692-ben, közvetlenül a nagy bevándorlás után készült. A parókiához tartozó hívők száma már a XIX. század végére drasztikusan lecsökkent, így 1913-ban a templomot átengedték a református egyházközségnek. Ikonosztázát átvitték Hercegszántóra, a Szentséges Szűzanya Születésének templomába, s ma is ott van.

REFORMATION CHURCH (Former SERB ORTHODOX OPOVAČKA CHURCH)

Church devoted to St. Nicholas. It was built in 1746 by Serbs from Opovo next to a wooden church, erected immediately after the Great migration in 1692. By the late 19th century this parish already had very few members of congregation, and in 1913 the church was therefore given to the local Reformation diocese. Its iconostasis was moved to the Church of the Birth of the Virgin Mary in Santovo, where it is still kept today.

 

 

RIMOKATOLIČKA ŽUPNA CRKVA U ZBEGU (nekadašnja ZBEŠKA CRKVA)

Hram posvećen prazniku Silaska Svetoga Duha. Sagrađen je 1738. godine u Zbegu – mestu nadomak Sentandreje, gde su se naselili prvi srpski doseljenici pristigli u seobi 1690. godine. Ustupljen je rimokatolicima 1948. godine. Ikonostas hrama prenesen je u kapelu sv. Simeona Stolpnika u Pečuju.

RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA (SZERB ORTODOX IZBÉGI  TEMPLOM)

A Szentlélek Alászállása ünnepének szentelték. 1738-ban épült a Szentendréhez közeli Izbég helységben, ahol az 1690-es nagy vándorláskor az első szerb lakosok letelepedtek. 1948-ban a római katolikusok birtokába került. A templom ikonosztázát átvitték Pécsre, az Oszlopos Szent Simeon-kápolnába.

CATHOLIC PARISH CHURCH IN IZBEG (Former SERB ORTHODOX ZBEŠKA  CHURCH)

Church devoted to the Descent of the Holy Spirit. It was built in 1738 in Zbeg, a suburb of Szentendre, which was settled by the first Serb immigrants in 1690. It was given to the Catholics in 1948. The iconostasis was moved into the Chapel of St. Simeon the Stylite in Pécs.