Šetnje kroz istorijski centar / Walks through Historic Centre

 

Glavne ulice većine starih gradova Evrope (korzo, čaršija, cardo, decumanus) seku se u gradskom središtu i formiraju gradski trg, odakle vode ka kapijama grada i dalje putevima ka drugim mestima. Oko istorijskog grada se pružaju gradske zidine ili venci saobraćajnica na mestima nekadašnjih utvrđenja. Prema ovoj matrici, starovaroške turističke šetnje su turistički itinereri koji građane i goste grada provode kroz najvažnije javne prostore u istorijskom delu grada i odvijaju se duž dve glavne ulice i duž kružnog venca oko istorijskog centra.

Šetnje kroz istorijski centar Beograda prezentuju nataložene urbane slojeve iz 2000 godina bogate istorije urbanog razvoja, njegovu drevnost i savremeni život. Ove ulice i trgovi su pretvoreni u kvalitetne pešačke zone i šetališta sa velikim brojem spomenika, muzeja, galerija, verskih objekata različitih religija, kafana i restorana, pijaca, autentičnih prodavnica i šoping centara sa svetskim brendovima. Promoter Šetnji kroz istorijski centar Beograda je Turistička organizacija Beograda. Prva prezentacija Šetnji se održala na 23. februara 2018. na Sajmu turizma u Beogradu.

 

Main streets of major old European cities (corzo, carşi, cardo, decumanus) cross at the city centre and form the city square, from where main roads are traced towards city gates and exit roads. City walls or ring roads along lines of former fortifications surround the historic centre. According to this concept, Historic Centre Walks are touristic itineraries which citizens and tourists take through the most important public spaces in historic part of the city, along two main spatial axis and circle ring around it.

Walks through Belgrade Historic Centre bring us sedimented urban layers from 2000 years history of urban development, ancient tradition and contemporary life. These streets and squares are transformed to high-quality pedestrian zones and promenades with numerous monuments, museums, galleries, religious objects, cafes and restaurants, markets, authentic shops and commercial centers with world-known brands. Promotor of Walks through Belgrade Historic Centre is Tourist organization of Belgrade. The first presentation to the public was held on February 23, 2018, during the Tourism Fair in Belgrade.

 

Šetnja Knez Mihailova ulica i Studentski trg u pravcu jugoistok – severozapad obuhvata vekovnu najvažniju saobraćajnicu duž nekadašnjeg Carda i Carigradskog druma na beogradskom grebenu. Povezuje Kalemegdan i Trg republike i Terazije. Knez Mihailova ulica je glavna gradska ulica sa najlepšim palatama i ekskluzivnim prodavnicama, a na Studentskom trgu su skoncentrisane ustanove prosvete i kulture od gradskog i nacionalnog značaja.

Walk Knez Mihailova – Studentski trg in the southeast-northwest direction covers the most important city street along former Roman Cardo and Constantinople Road on the Belgrade ridge. It connects Kalemegdan and Trg republike / Terazije. Knez Mihailova street is the main city thoroughfare with the most beautiful palaces and exclusive shops, while cultural and educational institutions of municipal and national importance are concentrated on Studentski trg-square.

 


Šetnja Ulica kralja Petra u pravcu jugozapad – severoistok, povezuje Pristanište na Savi i dunavsku padinu, Dorćol i dalje ka Dunavu i dorćolskoj marini. Kralja Petra obiluje spomenicima kulture iz različitih perioda, različitih etničkih i verskih zajednica i poslednjih godina duž nje se otvaraju prodavnice sa ponudom nezavisnih zanatlija i dizajnera i restorani autentičnog koncepta.

The Walk Kralja Petra street in the southwest-northeast direction connects Sava river Pier and the Danube slope, Dorćol and Danube bank. Kralja Petra is abundant with monuments of culture from different periods and different ethnic and religious groups, and from recently home of independent craftsmen and designers and authentic restaurants.

 

Šetnja Venac – Skadarlija prati liniju Venac (Kosančićev, Topličin, Obilićev) – Trg republike – Skadarlija, povezuje savsku i dunavsku padinu i nekadašnje gradske kapije Savu, Varoš, Stambol i Vidin kapiju. Venac i Skadarlija su zadržali starogradske ambijente, toliko svojstvene Beogradu, a nedavno su obnovljeni i pretvoreni u prijatna šetališta sa starim kafanama, modernim kafićima, suvenirnicama i galerijama.

Walk Venac – Skadarlija follows the semicircular line of Venac – Ring (Kosančićev, Topličin, Obilićev) – Trg republike – Skadarlija, connects the Sava and the Danube slope and former city gates Sava, Varoš, Stambol and Vidin gate. Venac and Skadarlija preserved old town ambients, so much typical for Belgrade, recently renewed and transformed to pleasant promenades with old coffee houses, modern street cafes, souvenir shops and galleries.

 

 

Šetnja Beogradska tvrđava i Kalemegdan obilazi najznačajniju spomeničku celinu Beograda, trasama istorijskih komunikacija. Četiri šetnje iz četiri pravca se sustiču kod spomenika Pobedniku, na mestu geneze grada i nezaboravnog vidikovca.

Walk Belgrade Fortress – Kalemegdan visits the most important historic area of Belgrade, following traces of historic communications. Four walks from four directions meet at the Victor monument, on the spot of genesis of the city and unforgettable panorama.